సామీప్యం -hymavati Tue Oct 01 2013 04:20:15 GMT-0700 (PDT)

posted Oct 1, 2013, 4:20 AM by A Billion Stories
కఠిన శిలలనైన
కరకు గుండెలనైన
కరిగించగల శక్తి
సంగీతానికుంటే
మండుటెండనైన
మంచులా తలపించు
కారు చీకటినైన
వెన్నెల వలె మలపించు
శక్తిగలదొక్కటే
పసిపాప చిరునవ్వు.
-hymavati

Submitted on: Sun Jun 23 2013 05:17:39 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Telugu
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments