Language Support‎ > ‎

संस्कृत/Sanskrit

Indian Language Alphabets  Submit a Poem in Sanskrit  Submit a Quote in Sanskrit  Submit a Story in Sanskrit  Indian Language Alphabets


Sanskrit Quotes

 • सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु -Kalidas 24.10.2013 19:26:09 सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषुप्रमाणमन्तकरण प्रवृत्तयः | -अभिज्ञानशाकुन्तलम् (महाकवि कालिदास ...
  Posted Oct 24, 2013, 6:56 AM by A Billion Stories
 • औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा -Kalidas 24.10.2013 19:25:58 औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा-अभिज्ञानशाकुन्तलम् (महाकवि कालिदास) English Meaning of Sanskrit Phrase:When ...
  Posted Oct 24, 2013, 6:56 AM by A Billion Stories
 • भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः -Kalidas भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैःनवांबुभिर्भूमिविलंबिनो घनाःअनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्ध ...
  Posted Oct 19, 2013, 3:51 AM by A Billion Stories
Showing posts 1 - 3 of 26. View more »

Sanskrit Mantras

 • योपाम पुष्पम् वेदा ... -Mantra Pushpam योपाम पुष्पम् वेदा ,पुष्पवान्, प्रजावान् पशुमान् भवति | चंद्रमावा अपाम् पुष्पम् |प ...
  Posted Sep 5, 2016, 12:11 AM by A Billion Stories
 • संगच्छध्वं संवदध्वं ... -Rig Veda संगच्छध्वं संवदध्वंसं वो मनांसि जानताम्देवा भागं यथा पूर्वेसञ्जानाना उपासते ||saṃgacchadhwaṃ saṃvadadhwaṃ ...
  Posted Jul 16, 2016, 8:39 AM by A Billion Stories
 • Mantra/मन्त्र Quote, Sat Feb 16 2013 09:25:59 GMT+0530 (IST) -देवसुत ॐ |असतो मा सद् गमय ।तमसो मा ज्योतिर्गमय ।मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ Submitted by: देवसुत Submitted on: Sat Feb 16 ...
  Posted Mar 2, 2013, 10:53 AM by A Billion Stories
Showing posts 1 - 3 of 14. View more »

Sanskrit Short StoriesSubmit your Work