Language Support‎ > ‎

संस्कृत/Sanskrit

Indian Language Alphabets  Submit a Poem in Sanskrit  Submit a Quote in Sanskrit  Submit a Story in Sanskrit  Indian Language Alphabets


Sanskrit Quotes

 • सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु -Kalidas 24.10.2013 19:26:09 सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषुप्रमाणमन्तकरण प्रवृत्तयः | -अभिज्ञानशाकुन्तलम् (महाकवि कालिदास ...
  Posted Oct 24, 2013, 6:56 AM by A Billion Stories
 • औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा -Kalidas 24.10.2013 19:25:58 औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा-अभिज्ञानशाकुन्तलम् (महाकवि कालिदास) English Meaning of Sanskrit Phrase:When ...
  Posted Oct 24, 2013, 6:56 AM by A Billion Stories
 • भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः -Kalidas भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैःनवांबुभिर्भूमिविलंबिनो घनाःअनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्ध ...
  Posted Oct 19, 2013, 3:51 AM by A Billion Stories
Showing posts 1 - 3 of 26. View more »

Sanskrit Mantras

 • सर्वे... 10.05.2020 12:41:20 ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः ।सर्वे भद्राणि पश्यन्तुमा कश्चिद्दुःखभाग ...
  Posted May 10, 2020, 12:11 AM by A Billion Stories
 • शं... 10.05.2020 00:50:03 ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ।शं नो भवत्वर्यमा ।शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः ।शं नो विष्णुरुरुक ...
  Posted May 9, 2020, 12:20 PM by A Billion Stories
 • सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु -देवसुत ॐ सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु ।सर्वेशां शान्तिर्भवतु ।सर्वेशां पुर्णंभवतु ।सर्वेशां मङ्गलंभवत ...
  Posted May 9, 2020, 12:11 PM by A Billion Stories
Showing posts 1 - 3 of 22. View more »

Sanskrit Short StoriesSubmit your Work