ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ... -ಹಾ ಮಾ ನಾಯಕ

posted Jul 26, 2015, 7:12 AM by A Billion Stories   [ updated Jul 26, 2015, 7:14 AM ]
ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಹೀರಿಕೆಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ - ಹಾ ಮಾ ನಾಯಕ

-

Photo by: -
Submitted by: Sahana Harekrsihna
Submitted on: Fri Jun 19 2015 15:04:20 GMT+0530 (IST)
Category: Non-Original work with acknowledgements
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments