ಸರ್ವಜ್ನ ವಚನ ತ್ರಿಪದಿ -ಸರ್ವಜ್ಞ

posted Aug 15, 2016, 9:26 PM by A Billion Stories
ಓದಿದಾ ಓದು ತಾ , ವೇದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
ಓದಿನಾ ಒಡಲನರಿಯದಿಹರೆ , ಸಿಪ್ಪೆ ಕ
ಬ್ಬಾದಂತೆ ಕಾಣೋ ಸರ್ವಜ್ಞ

There is no profit in blind reading
Blind reading is like sugarcane husk
Understanding is the essence of reading
making sugarcane out of the husk - Sarvagna

*********

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ , ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿತೆನಬೇಡ , ಮುಂದೆ
ಕಟ್ಟಿಹುದು ಬುತ್ತಿ , ಸರ್ವಜ್ಞ

Donating in person bears fruit to oneself
What is not donated will one day get into other hands
It is not good to feel lost after donating
In the future it reserves a place in heaven - Sarvagna

*********
ಒಂದೊಂದು ಹನಿಬಿದ್ದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ಮಡವಕ್ಕು
ಸಂದ ಸತ್ಪುರುಷ ನೋಡಲಾಗಿ ಪರಬೊಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕು , ಸರ್ವಜ್ಞ

Just like a drop joining a drop can create an ocean,
A person by meeting good souls and learning moral values
earns an ocean of knowledge - Sarvagna

*********

ಒಲೆಗುಂಡನೊಬ್ಬನೇ ಮೆಲಬಹುದು ಎಂದಿಹರೆ
ಮೆಲಬಹುದು ಎಂಬವನೆ ಜಾಣ , ಮೂರ್ಖನ
ಗೆಲುವಾಗದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

Arguing with a fool is itself a foolish act
If a fool says iron can be chewed , one must say
yes it can be chewed , and allow the fool to win !! - Sarvagna

*********
ಎಲೆವಿಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ ಬಡವಂಗೆ
ತೊಲೆಕಂಬವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ , ದೇವರಲ್ಲಿ
ಕುಲಭೇದವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

Tongue does not have bone , Poor do not have any support
Sky does not have any ladders , Similarly
God does not do any discrimination - Sarvagna

*********

ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಕೃತವು , ಪಚ್ಚತಿರ ಕರ್ಪೂರವು
ಅಚ್ಚಳಿದು ನಿಜದಿ ನಿಂದಂತೆ ಭೇದವನು
ಮುಚ್ಚುವನೆ ಶರಣ , ಸರ್ವಜ್ಞ

On a fire, when we put pure ghee or pure camphor ,
it burns out and releases the same flame. Similarly , one who realizes that
Atma and Paramatma are one and same is a real Sharana - Sarvagna

*********

ಈಶತ್ರವಿಲ್ಲದಲೆ ಈಶ್ವರನು ಎನಿಸಿಹನೆ ?
ಈಶನಾನೀಶನೇನಬೇಡ , ಜಗದಿ ಮಾ
ನೀಶನೇ ಈಶ ಸರ್ವಜ್ಞ

Anybody who does not have spirituality cannot be called a God
Nobody should be in the delusion saying 'I am God'
Those people who are respected among all worlds are the real Gods. - Sarvagna


*********
ಅಂಕದರ್ಜುನ ಹೇಡಿ , ಶಂಕರನು ತಿರಿದುಂಡ
ಪಂಕಜನಾಭ ದನಕಾಯ್ದ , ಇನ್ನುಳಿದವರ
ಬಿಂಕಬೇನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ

The great warrior Arjuna had to cowardly disguise at some time
The great bestower Shankara had to beg at some time
The great Sri Krishna had to feed the cattle
Then what about we, normal beings - Sarvagna

*********

ಒಡಲೆಂಬ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ನುಡಿದ ನಾಲಿಗೆ ಸರ್ಪ
ಕದುರೋಷನೆಂಬ ವಿಶವೇರಿ ಸಮತೆ ಗಾ
ರುಡಿಗನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ

In our body which is like a termitarium , tongue is like a snake
When it tastes with a poison like Anger
It will be like an enemy for body balance - Sarvagna

*********
ಅಂಗನೆಯು ಒಲಿಯುವುದು , ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುವುದು
ಸಂಗ್ರಾಮದೊಳು ಗೆಲ್ಲುವುದು , ಇವು ಮೂರು
ಸಂಗಯ್ಯನೊಲುಮೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

Winning a girl , Getting Gold , Winning a war
All these 3 are under the blessings of God
Sarvagna


*********
ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತಿರಲು
ಭವಿ , ಭಕ್ತ , ಶ್ಚಪಚ , ಶೂದ್ರರಿವರಿಂತೆಂಬ
ಕವನವೆತ್ತಣದೋ ಸರ್ವಜ್ಞ

In God's view every religion people have the same body,
When every function of it is same among all , classifying them as
Brahman , Shudra etc is just a word without content - Sarvagna

*********
ಎಂಜಲವು ಶಾಚವು , ಸಂಜೆ ಎಂದೆನಬೇಡ
ಕುಂಜರವು ವನವನೆನೆವಂತೆ , ಬಿಡದೆನಿ
ರಂಜನನ ನೆನೆಯೂ - ಸರ್ವಜ್ಞ

There is no specific right or wrong time to pray God
Instead of saying now I am eating and not pure , its evening ,
I will pray later etc , you can fix your mind on God anytime- Sarvagna

*********
ಐವರಟ್ಟಾಳುಗಳ ಯೌವನದ ಹಿಂಡುಗಳು
ತವಕದಿಂದ ಹೊಯ ನಿಂದಾತ , ಜಗದೊಳಗೆ
ದೈವ ತಾನಕ್ಕು - ಸರ್ವಜ್ಞ

Enemies like Anger , Lust , Greed, Delusion , Pride , Jealousy jump on the mind and try to injure it. One who controls them and blows them out will be a God - Sarvagna

*********
ಎಲುತೊಗಲು ನರಮಾಂಸ , ಬಲಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ
ಹೊಲೆ ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲದಿಂದಾದ ದೇಹಕೆ
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ? ಸರ್ವಜ್ಞ

With nerves, bones , flesh , blood , semen, covered by beautiful skin
It forms our body which is common to everyone
Then where is upper class and lower class family - Sarvagna

*********
ಆಕೆಯನು ಕಂಡು ಮನೆ ಆಕೆಯನು ಮರೆದಿಹರೆ
ಹಾಕಿದ ಉರಿಕೆ ಹರಿದಂತೆ , ಮನೆಯೊಳಿ
ದ್ದಾಕೆ ಕೆಡುಗು ಸರ್ವಜ್ಞ

If any man falls behind another women, forgetting his virtuous wife ,
his state will be like a broken string
his wife's ire will burn his family - Sarvagna

*********
ಅಂಗನೆಯ ಗುಣೆಯಾಗಿ , ಅಂಗಳದಿ ಹೊರಸಾಗಿ
ತಂಗಾಳಿ ಚೊನ್ನದಿರುಳಾಗಿ , ಬೇಸಿಗೆಂದು
ಹಿಂಗದೇ ಇರಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

If our virtuous wife is together nearby,
And if in the yard of our home there a soft mattress
And If cool breeze touches us slowly
Then there is no fear of any long lasting summer - Sarvagna

*********
ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯನು , ಆರು ತೋರಿದೊಡೇನು
ಸಾರಾಯದ ನಿಜವ ತೋರುವ ಗುರುವು ತಾ
ನಾರಾದರೇನು ? ಸರ್ವಜ್ಞ

What matters if anybody guides us the route to a village
What matters if anybody guides us towards truth
They are also our teachers - Sarvagna
*********
ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಣಲಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಡಲಿಲ್ಲ
ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಪರೊಲ್ಲದವನೊದವೆ
ಕಳ್ಳನೆ , ನ್ರುಪಗೆ - ಸರ್ವಜ್ಞ

Even when God has given many things
One who does not utilize it for oneself nor gives it to others
Such things finally reach either a thief or a King - Sarvagna

*********
ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಲೇಸು , ಬುದ್ಧಿಯ ನುಡಿ ಲೇಸು
ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಕೈಗೆ ಬರಲೇಸು , ಶಿಶುವಿಗೆ
ಮುದ್ದಾಟ ಲೇಸು , ಸರ್ವಜ್ಞ

For taste and health Vada made from pulses is good
For a sad person, intellectual sayings brings in happiness
For any person, cuddling children brings more happiness - Sarvagna
*********
ಉಣಬಂದ ಜಂಗಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲೋಲ್ಲದಲೆ
ಉಣದಿಪ್ಪ ಲಿಂಗಕುಣಬಡಿಸಿ , ಕೈ ಮುಗಿವ
ಬಣಗುಗಳ ನೋಡಾ , ಸರ್ವಜ್ಞ

What to say to a person's superstitious beliefs
Who does not pay attention to a sage who comes starving for food
and salutes in front of a idol serving food for the idol - Sarvagna

*********
ಇಂದ್ರನಾನೆಯ ನೇರಿ ಒಂದನೂ ಕೊಡಲರಿಯ
ಚಂದ್ರಶೇಕರನು ಮುದಿ ಎತ್ತನೇರಿ
ಬೇಕೆಂದುದನು ಕೊಡುವೆ - ಸರ್ವಜ್ಞ

Indra, who even after having an elephant like Airavatha does not know charity
While our Shiva Chandrashekara comes on an old bull
And gives happily anything who asks him with Bhakthi (Devotion) - Sarvagna

*********
ಇಕ್ಕಿದಾತನು ಉಂಡು , ನಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ
ಇಕ್ಕದನು ಹೋದ ನರಕಕ್ಕೆ , ಲೋಕದೊಳ್ಳ
ಗಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು , ಸರ್ವಜ್ಞ

One who eats and donates to others reaches heaven happily
One who only eats and does not donate , reaches hell
Hence one should eat and donate, so that others can also eat - Sarvagna

*********
ಆರು ಬೆಟ್ಟವನೊಬ್ಬ ಹಾರಬಹುದೆಂದರೆ
ಹಾರಬಹುದೆಂದು ಎನಬೇಕು , ಮೂರ್ಕನೊಡ
ಹೋರಾಟ ಸಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

If some foolish person says he can jump 6 hills at once
One must accept it.
One must not enter into a debate with foolish people - Sarvagna

*********
ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವನು ಉನ್ನತವ ಪಡೆಯುವನು
ಉನ್ನತನು ಅಪ್ಪಯತಿಗಿಕ್ಕಿದಾ ಲೋಬಿ ತಾ
ಕುನ್ನಿಗೂ ಕಿರಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

There is no high and low who donates food.
Those who wholeheartedly donate food definitely live in harmony
Those rich people who have the capacity to feed the elderly and still do not donate are lesser than a itchy dog - Sarvagna

*********
ಅಲ್ಲಿಪ್ಪನಿಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಲ್ಲಿಪ್ಪ ನೆನಬೇಡ
ಕಲ್ಲಿನಂತಿಪ್ಪ ಮಾನವನ , ಮನ ಕರಗೆ
ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ

God is present in clay , Stone everywhere
Not only that , if one makes an attempt by dissolving his stone heart
With Bhakthi , one finds God in his heart himself - Sarvagna

*********
ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವೀಳ್ಯ , ಕಿಡಕಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯು
ಒಡಕು ಬಾಯವಳ ಮನೆವಾರ್ತೇ ಎಣ್ಣೆಯ
ಕುಡಿಕೆಯೊಡೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

Betel leaves without nuts , a house without windows,
a wife without control on tongue, who disclose secrets
are like a broken clay oil lamp which never lets oil to provide light
- Sarvagna

*********
ಅಂದಕನು ನಿಂದಿರಲು ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪರ ಕಾಣ
ಬಂದರೆ ಬಾಯೆಂದೆನದಿರ್ಪ ಗರುವಿಯ
ದಂದುಗವೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ

A blind person may not recognize another standing in front of him
A normal person with ego does not notice people in front and passes without recognizing just like blinded. It is always good to stay away from such people.
- Sarvagna

*********
ಅನ್ಯಸತಿಯನ್ನು ಕಂಡು , ತನ್ನ ಹೆತ್ತವಳೆಂದು
ಮನ್ನಿಸಿ ನೆಡೆದ ಪುರುಷಂಗೆ , ಇಹಪರದಿ
ಮುನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ನ

Any man who treats other's wife as his mother
and respects her , he has no fear of the current or the after worlds.
Nothing bad touches him.
- Sarvagna

*********
ಅನ್ನ ದಾನಗಳಿಂತ ಮುನ್ನ ದಾನಗಳಿಲ್ಲ
ಅನ್ನಕೆ ಮಿಗಿಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ , ಜಗದೊಳಗೆ
ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ

There is nothing greater than donating food
There is nothing more than food ,
World's life runs on food
- Sarvagna

**********
ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು
ಕೆಲವಂ ಮಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ
ಹಲವಂ ತಾನೆ ಸ್ವತಃಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ

Listen to those who know
Watch those who do
Rest do it yourself and learn - Sarvagna

*********
ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುವನು ಗರ್ವದಿ೦ ಆದವನೆ
ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಒಂದು-ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಲಿತು
ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಪರ್ವತ ಆದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧ II


Transliteration:
Sarvagna-embuvanu garvadhi-indha-aadhavane
Sarva-rollu ondhu-ondhu nudi-kalithu
Vidye-a parvatha-ve aadha sarvagna II ೧ II

Translation:
Sarvagna was made of vanity too
He learnt a word of wisdom from each
Thereby, became a mountain of knowledge

**********
ಏಳು ಕೋಟಿಯ ಏಳು ಲಕ್ಷದ
ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು
ಹೇಳಿದಾನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೨ II

Transliteration:
elu kotiye koti, elu lakshave laksha
elu saaviradha eppatthu vachanagala
hellithanu kela sarvagna II ೨ II

Translation:
Seven crore Seven lac
Seven thousand and Seventy words
Have been uttered by me, listen oh folks

************
ಮನಸು ಇಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು
ಎತ್ತು ಗಾಣವನು ಹೊತ್ತು ತಾ
ನಿತ್ಯ ವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೪ II

Transliteration:
Chitthavu-illadhe gudiya suthidhode falavenu
etthu gaannavanu hotthu tha
nithyadhalli sutthibandhanthe sarvagna II ೪ II

Translation:
With the mind elsewhere, What is the use of going around temples?
It is similar to the Ox
going around the oil crusher, oh foolish men

************
ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಹೇಳಿದರು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ
ಎಷ್ಟು ಸುರಿದರು ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ II ೫ II

Transliteration:
Murkha-nige Budhi-yanu noor-kala paellidharu
gorkalla-mel malle garedhare
Aa-kallu neeru-kudivudhe sarvagna II ೫ II

Translation:
Giving advice to a fool for hundred years
Is like heavy rain pouring on a stone
The stone does not drink the water
***********
ಸಾಲವನು ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದಂತೆ
ಸಾಲಿಗನು ಬಂದು ಹಣ ಕೇಳುವಾಗ
ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕಿಲು ಮುರಿದಂತೆ ಎಂದಿದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೬ II

Transliteration:
Saalavanu kombaaga halogarundanthe
saligaru bandu elevaaga
kibbadhiya keelu muridhanthe sarvagna II ೬ II

Translation:
Money being borrowed is like nectar
When loaner torments to return the money
It aches like the backbone is being crushed
**********
ಅನ್ನವನು ನೀಡುವುದು ಸತ್ಯ ವನು ಹೇಳುವುದು
ತನ್ನ೦ತೆ ಪರರ ನೆನೆದರೆ
ಕೈಲಾಸ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು ಎಂದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೭ II

Transliteration:
Anna-vanu Ikkuvudu nanni-yanu nudiyuvudu
thann-anthe parara bagedode
kailasa binna-anavakku sarvagna II ೭ II

Translation:
Giving food, telling truth
Considering oneness in all
Will surely lead YOU to Heaven
**********
ಎಲ್ಲರು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದರು ಅವರು ಬಹಳ್ಳಿಲ
ಬಲ್ಲವರಿದ್ದರು ಬಲವಿಲ್ಲ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಎಂದಿದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೮ II

Transliteration:
Ella Ballavarilla Balla-varu Bahalilla
bala-villa ballavariddhu
sahithya ellarigalla sarvagna II ೮ II

Translation:
No one knows everything, those who know are very few
There's no strength even if there are those who know
The scripts are not available for everybody
**********
ಕಚ್ಚೆ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಹತೋಟಿಯಲಿದ್ದರೆ
ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ನಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವನು ಎಂದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೯ II

Transliteration:
kacche-kai-baigalu icche-yali Iddhihare
achyuthanappa ajanappa lokadali
nishchinthanappa sarvagna II ೯ II

Translation:
If a man has control over his pants, hand and words
He would be like the Gods in this world
Walking without any worries
**********
ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮಿತ್ರತೆ ಜೆನಿನಹಾಗೆ
ಕೆಟ್ಟವರ ಮಿತ್ರತೆ ಬಚ್ಚಲಿನ
ಕೊಚ್ಚೆಯ ಹಾಗಿರುತದೆ ಎಂದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧೦ II

Transliteration:
Sajjanara sanga-vadhu hejjenu savidhanthe
durjanara sanga bacchalla
koccheyanthiruthadhe sarvagna II ೧೦ II

Translation:
The company of good men is like savouring honey
The company of bad men is like the stink
of sewage
**********
ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವನು ಹಂದಿಯಂತೆ
ಹಂದಿಯು ಕೆಲವುಕಡೆ ಉಪಕಾರಿ
ಕುಡುಕ ಹಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧೧ I

Transliteration:
Saendhiyanu saevipanu handiyanthi-ru-thi-hanu
handi-yondhede upakaari
kuduka handigu kadime sarvagna II ೧೧ II

Translation:
A drunkard is like a pig
Even a pig at times is useful
A drunkard is worse than a pig
**********
ಹೇಳದೆ ಕೊಡುವವನು ಉತ್ತಮನು
ಹೇಳಿ ಕೊಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡದಿರುವಂತವನೆ ಅಧಮನು II ೧೨ II

Transliteration:
Aada-dhele koduvavanu roodi-yolagutthamanu
aadi koduvavanu madhyamanu
adhama thaanadi kodadhavanu sarvagna II ೧೨ II

Translation:
He who speaks not of his charity is superior
He who speaks and gives is normal
He who boasts and gives not, is inferior
**********
ಇರಲು ಮನೆಯು ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವು
ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆವ ಸತಿಯು ಇರಲು
ಸ್ವರ್ಗವು ಬೇಡದಂತಾಗುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧೩ II

Transliteration:
Becchana maneyaagi vecchakke honnagi
iccheyanaritu nadeva satiyaagi
swargakke kicchu-biddhanthe sarvagna II ೧೩ II

Translation:
A warm house, handsome money
And an understanding wife for a MAN
Even Heavens cannot match these comforts
**********
ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆಯು ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜನು
ಭಾಷೆ ಅರಿಯದವಳ ಸಂಗಾತವು
ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಎಂದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧೪ II

Transliteration:
Pushpavilladha pooje ashvavilladha arasa
bhaashebaaradavala gelethanavu
vyarthakaanayya sarvagna II ೧೪ II

Translation:
A worship without flowers, A king without a horse
Friendship with a woman who speaks not your language
All these do not come to use anywhere
**********
ಆರು ಬೆಟ್ಟವನು ಹಾರಿದನು ಎಂದರೆ
ಅವನು ಹಾರಿದ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮೂರ್ಖರ ಬಳಿ
ಜಗಳ ಬೇಡ ಇಂತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ II ೧೫ II

Transliteration:
Aaru-bettava haaridha-nen-dhare
haridha-nen-dena-beku murkha-rolu
kalaha-ve salla sarvagna II ೧೫ II

Translation:
I jumped across six mountains;
He did you pronounce; With fools!
Prove them not wrong, Sarvagna


-

Photo by:
Submitted by: ಸರ್ವಜ್ಞ
Submitted on:
Category: Ancient Wisdom
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments