ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು. -Sahana Harekrishna

posted Jul 23, 2014, 6:14 PM by A Billion Stories   [ updated Jul 23, 2014, 6:27 PM ]

ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು.Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Thu Jul 17 2014 11:46:11 GMT+0530 (IST)
Category: Ancient Wisdom
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments