ಚಹಾ... 11.01.2021 01:25:46

posted Jan 10, 2021, 11:55 AM by A Billion Stories
ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ!!
ಚಹಾ ಚಹಾ ಚಹಾ !!
ಏನು ನಿನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು,
ಕುಡಿದೊಡನೆ ಕೊಡುವೆ ನೀ ಕಿಕ್ಕು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕು
ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನಾ, ಹಿಡಿಯುವದು ನನಗೆ ತುಕ್ಕು
ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು ನನ್ನ ಲುಕ್ಕು
ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ !! ಚಹಾ ಚಹಾ ಚಹಾ !!

-Shilpa V

Photo by: -
Submitted by: Shilpa V
Submitted on: Wed Sep 02 2020 04:21:21 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments