ತಡೆ -Kannika Hegde Fri Nov 02 2012 09:11:44 GMT-0700 (PDT)

posted Nov 2, 2012, 9:11 AM by A Billion Stories
ತಡೆ

ಮಾತು ಉರುಳಿ
ಬೀಳದ೦ತೆ
ತಡೆದರೆಲ್ಲ ತಡೆದರೆಲ್ಲ !

ಕನ್ನಿಕಾ ಹೆಗಡೆ
-Kannika Hegde

Submitted on: Fri Oct 05 2012 21:27:04 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments