ದಾರಿ -Vinaya Gowda

posted Apr 5, 2017, 7:52 PM by A Billion Stories
ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು.
ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು.
ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು.

ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು....
ಕೂಗಿದರು ಕೇಳದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು.
ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ದಾರಿಯೆಂದು.

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಕಾಣದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ ಸಾಗಿದೆ
ಪಯಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ

-Vinaya Gowda

Photo by:
Submitted by: Vinaya Gowda
Submitted on: Tue Mar 21 2017 16:28:26 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments