ಆಸ್ತಿ -Sahana Harekrishna Fri Oct 05 2012 10:43:37 GMT-0700 (PDT)

posted Oct 5, 2012, 10:43 AM by A Billion Stories
ಆಸ್ತಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ

-ಸಹನಾ ಹರೇಕೃಷ್ಣ
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Fri Oct 05 2012 08:46:01 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments