ದಾರಿ -Kannika Hegde Sun Aug 19 2012 05:45:46 GMT-0700 (PDT)

posted Aug 19, 2012, 5:45 AM by A Billion Stories
ದಾರಿ
....ಹೊಳೆ ಮುಳುಗಿಸಿದ ದಾರಿ
ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ದಾರಿ
ಕೊಸರಾಟದ ದಾರಿ
ಬಿಗುಮಾನದ ದಾರಿ
ದಾರಿ ಇದೆ, ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ !
-Kannika Hegde

Submitted on: Sat Aug 18 2012 20:08:00 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments