ಆ ಜಾಗ -Sahana Harekrishna Sun May 26 2013 18:58:23 GMT-0700 (PDT)

posted May 26, 2013, 6:58 PM by A Billion Stories
ಆ ಜಾಗ

ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುರಿಸಿದೆನು
ಬೆವರು
ಆದರೂ ಆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು
ಸಕಲರಿಗೆ ಹೇಳುವರು ನಾನ೦ತೆ ಹುಚ್ಚ,
ಇರಬಹುದು ; ಇವರ೦ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಲುಚ್ಚ .

- ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Thu May 09 2013 02:07:50 GMT-0700 (PDT)
Category: Non-original work with Acknowledgements
Language: Kannada
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments