ನೆಮ್ಮದಿ -Kannika Hegde Sat Aug 18 2012 20:09:41 GMT-0700 (PDT)

posted Aug 18, 2012, 8:09 PM by A Billion Stories

ನೆಮ್ಮದಿ

ನಡುರಾತ್ರಿಯಲಿ
'' ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ''
ಎ೦ದು ಕೂಗಿದ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ
ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು
ಹೆ೦ಡತಿ.
-Kannika Hegde

Submitted on: Sat Aug 18 2012 20:03:53 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments