ಪಿಸುಮಾತು -Aa.Ja.Ka

posted Oct 19, 2018, 6:11 AM by A Billion Stories
ಮನಸಿಗೇಕೆ ತಾಕಿತು ನಿನ್ನ ಮೌನದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ?
ಮನದಿಯಲ್ಲೇಕೆ ಉಳಿಯಿತು ನೀನೇ ಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ?
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನದ ಮರೆಗೆ ನೂಕುವಾಗ ನೀ ಏಕೆ ಜಿಗಿದೆ ಮನದ ಮೋಡಕ್ಕೆ
ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಳೆದು ಏಕೆ ನೂಕಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ?

-

Photo by:
Submitted by: Aa.Ja.Ka
Submitted on: Thu Apr 19 2018 23:23:24 GMT+0530 (IST)
Category: Semi-Fiction-A real life incident mixed with imagination
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments