ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ -shilpamk

posted Oct 9, 2013, 10:10 AM by A Billion Stories
 
 ಮತ್ತೆ ಅರಳಿತು ನನ್ನಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ,
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವದು ನನಗೆಂಥ ಭೀತಿ!
ಎಲ್ಲಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,
ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ!
ನನಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರ ಸ್ಮೃತಿ,
ಓ ಕನ್ನಡವೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿ! ನೀನೇ ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿ!


- -shilpamk

Photo by:
Submitted by: shilpamk
Submitted on: Thu Oct 03 2013 13:42:28 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments