ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ -Sahana Harekrishna Mon Jul 23 2012 10:22:40 GMT-0700 (PDT)

posted Jul 23, 2012, 10:22 AM by A Billion Stories
ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುಲ್ಲು,
ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯ ಹಣೆಗೆ ಕಲ್ಲು.
ಇದರರ್ಥವೇನೆ೦ದು ಕೇಳಿದಳು ಅತ್ತೆ,
ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದಳು; ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ

- ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Sat Jul 21 2012 08:46:50 GMT-0700 (PDT)
Category: Non-original work with Acknowledgements
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments