ನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ -NMNK

posted Jan 17, 2015, 11:17 AM by A Billion Stories
ಆ ದಿನಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ,
ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ,
ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಾಬೇಕಂದಿದ್ದೆ ಅಂತರಂಗದೊಂದಿಗೆ
ಯಾಕೋ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿತು,
ಹಣ ಇದ್ದರೂ ! ನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯದೇ !
ಓ ದೇವರೇ ನನಗೇಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ?

-

Photo by:
Submitted by: NMNK
Submitted on: Thu Jan 15 2015 17:11:57 GMT+0530 (IST)
Category: Original Chutuku
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments