ದೇವರ ಪರಿಭಾಷೆ -Devapriya Sat Jul 21 2012 08:46:58 GMT-0700 (PDT)

posted Jul 21, 2012, 8:46 AM by A Billion Stories
ಅಜ್ನ್ಯಾನವೇ ದೇವರ ಪರಿಭಾಷೆ
ಕಾಣಲಾರದೆತ್ತರದ ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತ
ಜ್ನ್ಯಾನದ ಝೆರನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ರೋತ
ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅನಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ
-Devapriya

Submitted on: Thu Jul 19 2012 08:53:13 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments