ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ -Sahana Harekrishna Wed Aug 08 2012 21:18:05 GMT-0700 (PDT)

posted Aug 8, 2012, 9:18 PM by A Billion Stories
ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ

ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ !
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗೈ
ಭಲಾರೆ ಗಡಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ
ತೆಗೆದಾ -- ಮುಕ್ಕಿದ
ತೆಗೆದಾ -- ನೆಕ್ಕಿದ
ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ
ಮುಖವೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ
ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ
ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ

- ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ
(ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ)
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Wed Aug 08 2012 21:16:48 GMT-0700 (PDT)
Category: Non-original work with Acknowledgements
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit
Comments