ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹುಚ್ಚು: -Shilpa V

posted Jan 10, 2021, 11:25 AM by A Billion Stories
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು
ಕನ್ನಡವನು ತೊರೆದೆ,
ಹಗಲಿರುಳೂ
ಇoಗ್ಲೀಷ್ - ಇoಗ್ಲೀಷ್
ಎoದು ಕನವರಿಸಿದೆ.
ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ
ಎನುತ ಇಂಗ್ಲೀಷನೆ ಜಾಲಾಡಿದೆ,
ಆದರೂ,
ಕನ್ನಡದಂಥ ಸುಗಂಧವನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದೆ.
ಹೀಗೆ ಮೈಮರೆತಿದ್ದ ನಾನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ,
ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಶರಣಾದೆ!!

-Shilpa V

Photo by: -
Submitted by: Shilpa V
Submitted on: Wed Sep 02 2020 04:14:33 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments