ಮರೀಚಿಕೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿ (mareechikeya benneri) -Bhuvi

posted Dec 28, 2015, 8:35 PM by A Billion Stories
ಕನಸಿನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವೆ
ಓ ಗೆಳೆಯಾ ...
ಮರೀಚಿಕೆಯೆಂಬ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಹೊರಟಿರುವೆ
ಕವಲುದಾರಿಯಲಿ...
ನಿನ್ನ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ತವಕದಲಿ ...
ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಾದರೂ ಸಿಗಲಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆಯಾದರೂ ಸಿಗಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬದುಕುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ನೀ ಬದುಕಲಿ


-Bhuvi

Photo by:
Submitted by: Bhuvi
Submitted on: Thu Sep 17 2015 14:05:25 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments