ಗುಂಡಾಣಿ ಗುಂಡಾ -बे. हरेकृष्ण आचार्य 10.09.2016 13:27:31

posted Sep 10, 2016, 12:57 AM by A Billion Stories
ಗುಂಡಾಣಿ ಗುಂಡಾ ,
ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೊರ್ಟ ,
ಗಂಡಾ ಅತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾ ,
ಗುಂಡಾ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಾ ,
ಅತ್ತೆ ಕೋಲು ತಂದ್ರು ,
ಕೈ ಕಟ್ ,
ಬಾಯ್ ಮುಚ್ ।

Editor's Note: The above poem is a play on the popular children's poem in Kannada below.
ಉಂಡಾಡಿ ಗುಂಡಾ ,
ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ,
ಹತ್ತು ಲಾಡು ತಿಂದಾ ,
ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದಾ ,
ಅಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ,
ಅಪ್ಪ ದೊಣ್ಣೆ ತಂದ್ರು ,
ಕೈ ಕಟ್ ,
ಬಾಯ್ ಮುಚ್ ।

-बे. हरेकृष्ण आचार्य

Photo by:
Submitted by: बे. हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments