Compilations‎ > ‎

पञ्चतन्त्रम्

पञ्चतन्त्रम्

  • कथामुखम् || श्री:||पञ्चतन्त्रम् प्रथमतन्त्रम्: मित्रभेद:तत्र कथामुखम् ब्रम्हा रुद्र: कुमारो हरिवर ...
    Posted Dec 24, 2012, 10:02 PM by A Billion Stories
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »


कथामुखम्

posted Dec 24, 2012, 10:02 PM by A Billion Stories

|| श्री:||
पञ्चतन्त्रम्
प्रथमतन्त्रम्: मित्रभेद:

तत्र कथामुखम्

ब्रम्हा रुद्र: कुमारो हरिवरुनयमा वन्हिरिन्द्र:  कुबेरश्चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वयुरुर्वी भुजङ्गा |
सिद्धा नद्योश्र्विनौ श्रिर्दितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु  नित्यं ग्रहाश्र्च ||1||

मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय संसुताय |
चाणक्याय च विदुषे  नमोस्तु नयशास्त्रकर्त्रभ्यः ||2||
सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदम् |
तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्च्कार सुमनोहरम् शास्त्रम् ||3||

1-1 of 1